Privacy Sollicitanten

NWO-I privacyverklaring sollicitanten

NWO-I houdt zich aan de wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacy verklaring richt zich op sollicitanten. Alle privacygevoelige informatie die aan NWO-I worden verstrekt, vallen onder deze privacy verklaring. NWO-I spant zich naar alle redelijkheid in privacygevoelige informatie vertrouwelijk te behandelen en zal de informatie uitsluitend gebruiken voor de doeleinden zoals hieronder omschreven. NWO-I behoudt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

Gegevens sollicitanten

Indien een sollicitant besluit te reageren op een vacature wordt door de sollicitant expliciet toestemming gegeven aan NWO-I om de persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum, sollicitatiebrief, inhoud CV etc.) te gebruiken voor sollicitatiedoeleinden. De gegevens worden alleen gedeeld met de betreffende medewerker(s) van NWO-I en de externe sollicitatiecommissie die direct betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure. De gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden en niet gedeeld met derden.

Bewaartermijn

Persoonlijke gegevens die zijn ingevuld bij de sollicitatie worden tot vier weken na afronding van de sollicitatieprocedure bewaard. NWO- I vraagt daarnaast toestemming om de sollicitatiegegevens tot één jaar na afronding van de sollicitatieprocedure te bewaren, indien de sollicitant nog benaderd wil worden voor aankomende vacatures. Na dit jaar worden de gegevens automatisch verwijderd uit het systeem, tenzij de sollicitant anders aangeeft.

Sollicitatiecode

NWO-I conformeert zich aan de sollicitatiecode zoals die is beschreven in de uitvoeringsregeling (UVR) NWO. De sollicitatiecode is afgeleid van de NVP sollicitatiecode (een code die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling).

Rechten

Als sollicitant heb je onder andere het recht op inzage van je gegevens, je gegevens te laten corrigeren wanneer deze niet up-to-date zijn en je gegevens te laten verwijderen. Neem via onderstaande contactgegevens contact op als je van een van je rechten gebruik wilt maken. Deze privacyverklaring sollicitanten komt voort uit het NWO-I privacybeleid.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen of opmerkingen? Dan kun je altijd contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming bij NWO-i via [email protected].